Νομική συμόρφωση

Στοιχεία Ιατρού:

Δρ. Χαρίλαος Χριστόπουλος
Aachener Straße 1021 B
ORTHOPARC Klinik
50858 Köln

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: +49 221 48 49 05-4711
Fax: +49 221 48 49 05-90
E-Mail: info@dr-christopoulos.de

Γερμανικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

DE 97 362 471 057

Εποπτεύουσα Αρχή:

Υπηρεσία του Συμβουλίου του Musterstadt

Επαγγελματικός τίτλος: Νευροχειρουργός
Αρμόδιος επαγγελματικός σύλλογος: Nordrhein
Χώρα απόκτησης τίτλου σπουδών: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
Εφαρμογή του Κώδικα Ιατρών του κρατιδίου Nordrehein- Westfallen
Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.aekno.de/ (στη γερμανική γλώσσα)

Στοιχεία σχετικά με την υποχρεωτική επαγγελματική ασφάλιση:

Όνομα και έδρα της ασφαλιστικής εταιρίας: Deutsche Ärztversicherung AG, 51171 Köln
Τοπικό πεδίο ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης: Γερμανία

Στοιχεία σχετικά με τις εικόνες και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας:

Αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο, οι εικόνες, τα βίντεο και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας ιστοσελίδας αντλούνται χωρίς ειδικότερη άδεια από την ιστοσελίδα http://shutterstock.com.
Φωτογραφίες του Δρ. Χαρίλαου Χριστόπουλου: © ATOS ORTHOPARC Klinik Köln

Δήλωση αποποίησης ευθυνών/ Disclaimer

Ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Oι συμβουλές που παρατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο είναι γενικής φύσης, δεν συνιστούν διάγνωση ή υπόδειξη και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την ενδεδειγμένη και εξατομικευμένη ιατρική θεραπεία και συμβουλή, η οποία χορηγείται κατόπιν εξέτασης από τον ιατρό. Ο ιατρός δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της χρήσης ή κακής χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.
Ως πάροχοι της παρούσας ιστοσελίδας είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του γερμανικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Αντιθέτως, δε φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τις πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από τρίτους, ακόμη κι αν με αυτές παραβιάζεται το ισχύον δίκαιο. #

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Στην ιστοσελίδα περιέχονται σύνδεσμοι για άλλες ιστοσελίδες, στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία απολύτως επιρροή. Για το λόγο αυτό δεν παρέχεται καμία εγγύηση για το περιεχόμενο αυτών των ξένων προς εμάς ιστοσελίδων. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων είναι εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής τους. Οι υπάρχοντες στην παρούσα σελίδα σύνδεσμοι ελέγχθηκαν για πιθανές παρανομίες κατά το χρόνο δημιουργίας της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν είναι δυνατός έλεγχος του τυχόν αντίθετου προς τις κείμενες διατάξεις περιεχομένου άλλων ιστοσελίδων ανά πάσα στιγμή εκ μέρους μας, χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις για παραβάσεις του νόμου από άλλες ιστοσελίδες. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί παράβαση θα προβούμε σε αφαίρεση των εν λόγω συνδέσμων από την παρούσα ιστοσελίδα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ανήκει στον διαχειριστή της και προστατεύεται από το γερμανικό και ευρωπαϊκό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η κοινοποίηση και κάθε είδους αξιοποίηση, η οποία δεν είναι επιτρεπτή κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής συναίνεσης του εκάστοτε δικαιούχου. Η μεταφόρτωση και η αντιγραφή της ιστοσελίδας αυτής επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για εμπορική χρήση. Στο μέτρο που το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν προέρχεται από τον διαχειριστή της, ισχύουν οι διατάξεις για τα πνευματικά δικαιώματα των τρίτων. Ωστόσο, σημειώνεται, ότι θα πρέπει να γίνεται προσήκουσα χρήση των δεδομένων με ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων. Σε περίπτωση παραβιάσεως των σχετικών δικαιωμάτων, θα προχωρήσουμε στις κατάλληλες ενέργειες για την αποτροπή τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα βρείτε εδώ.